Vai uzņēmums ir vecāks par 2 gadiem?

a.
b. 

Vai uzņēmums atbilst mazo (sīko) vai vidējo komercsabiedrību kategorijai (2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr.651/2014)?

a.
b. 

Vai uzņēmumam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, uzņēmums ir pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai uzņēmums atrodas likvidācijas procesā, vai ir uzsākta tiesvedība par uzņēmuma bankrotu?

a.
b. 

Vai uzņēmuma pamatdarbība ir saistīta ar kādu no sekojošām nozarēm?

1. tērauda rūpniecība;
2. sintētisko šķiedru ražošana;
3. lauksaimniecības produktu ražošana;
4. zivsaimniecība un akvakultūra;
5. ogļrūpniecība;
6. kuģu būve;
7. finanšu starpniecība;
8. tirdzniecība;
9. komercpakalpojumi;
10. transports;
11. alkoholisko dzērienu ražošana;
12. tabakas izstrādājumi;
13. azartspēles
a.
b. 

Vai uzņēmums plāno radīt jaunas darba vietas?

a.
b. 

Vai uzņēmuma produktam / pakalpojumam ir eksporta potenciāls?

a.
b. 
Jūs neatbilstat minimālajām prasībām komersantiem – atbalsta saņēmējiem.
Jūs neatbilstat inkubatora noteiktajiem komersantu atlases kritērijiem.

PIETEIKUMA VEIDLAPA DARBĪBAI
RĪGAS REĢIONA BIZNESA ATTĪSTĪBAS INKUBATORĀ

Vispārīga informācija par pretendentu

Uzņēmuma nosaukums *
Vienotais reģistrācijas Nr.
Uzņēmuma reģistrācijas datums
PVN reģistrācijas Nr.
Uzņēmuma juridiskā (fiziskā) adrese
Bankas nosaukums
Bankas kods
Bankas konts
Tālrunis
Fakss
E-pasts *
Uzņēmuma darbības pamatnozare pēc NACE klasifikatora (2.red.) *
Uzņēmuma īpašnieki, amatpersonas (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) *

Informācija par uzņēmumu

Īss uzņēmuma apraksts
Īss uzņēmuma raksturojums, cik darbinieku plānots nodarbināt
Īss darbības plāns gadam
Apraksts, ko uzņēmums plāno paveikt attiecīgajā gadā.
Produkta un/vai pakalpojuma apraksts
Esošo un plānoto produktu /pakalpojumu raksturojums, to atšķirīgās īpašības
Produkta / pakalpojuma esošie vai potenciālie tirgi
Noieta tirgus vai potenciālais noieta tirgus, produkta noieta potenciāls
Konkurence
Esošās konkurences īss apraksts
Vai uzņēmums darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas un/vai ražo videi draudzīgus produktus/pakalpojumus?
Vai uzņēmums plāno nodarbināt darbiniekus, kas atbilst „neizdevīga darbinieka” definīcijai? Ja plāno, tad norādiet iespējamo variantu.
Vēlamie pakalpojumi no biznesa inkubatora
Pakalpojums/i, ko uzņēmums vēlas saņemt no biznesa inkubatora
Plānoto darba vietu (pilnu slodžu) skaits uzņēmumā
Plānotā bruto alga uzņēmuma darbiniekiem
Plānotais eksporta apjoms (% no apgrozījuma)
Vai uzņēmums saņēmis de minimis atbalstu - pēdējo 3 gadu laikā?
Uzņēmums nevar pretendēt darbībai inkubatorā, ja saņemtais de minimis kopējais bruto atbalsts pēdējo 3 gadu laikā ir 200 000 EUR apmērā. Ja saņemts de minimis atbalsts norādīt tā veidu, apjomu un saņemšanas datumu
Kontaktpersona
Vārds, uzvārds un amats
Pieteikuma anketas aizpildīšanas datums
Drosības kods: * drošības kods