Prasības komersantiem

Biznesa inkubatora pakalpojumus var saņemt mazais vai vidējais komersants, kas nav vecāks par 2 gadiem.

Lai pieteiktos darbības uzsākšanai Biznesa inkubatorā, komersantam jāveic šādas darbības:

 • jāiepazīstas ar biznesa inkubatora darbības specifiku un prasībām komersantiem;
 • uzņēmumā jābūt nodarbinātiem vismaz 1.5 darbiniekiem ar kopējo bruto algu vismaz 540 EUR mēnesī;
 • jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa;
 • pēc biznesa inkubatora izvērtēšanas komisijas uzaicinājuma, mutiski jāprezentē sava biznesa ideja;
 • jāsaņem pozitīvs Izvērtēšanas un uzņemšanas komisijas lēmums;
 • jānoslēdz līgums par iestāšanos biznesa inkubatorā.

Prasības komersantiem:

 • komersanta darbības nozare ir atbalstāma;
 • komersants atbilst mazo (sīko) vai vidējo komercsabiedrību statusam - Ministru kabineta 16.12.2014 noteikumi Nr. 776 "Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam";
 • komersants ir reģistrēts LR komercreģistrā;
 • līguma noslēgšanas dienā ar Biznesa inkubatoru komersants ir reģistrēts LR komercreģistrā ne ilgāk par 2 gadiem;
 • komersants ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;
 • komersantam nav nodokļu parādu;
 • nodrošināt Biznesa inkubatoram, kā arī citām struktūrfondu vadībā iesaistītajām Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām iespējas veikt uzraudzību un kontroli Projekta īstenošanas laikā un līdz 2021. gada 31. decembrim;
 • noskaidrot un izpildīt visas normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus saistībā ar atbalsta saņemšanu;
 • biznesa inkubatora operatora norādītajā laikā iesniegt pieprasītās atskaites un informāciju;
 • nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu pakalpojumu saņemšanas vietā un jebkurā ar komersanta pakalpojumiem saistītā paziņojumā vai publikācijā;
 • veikt līdzfinansējuma maksājumu;
 • atvērt atsevišķu kontu bankā, no kura veic ar Pakalpojumu sniegšanas līguma izpildi saistītos maksājumus;
 • nodalīt Pakalpojumu sniegšanas līguma izpildes finanšu plūsmas no citu uzņēmumu finanšu plūsmām Pakalpojumu sniegšanas laikā un 5 gadus pēc līguma izpildes;
 • komersants nedrīkst saņat biznesa inkubācijas pakalpojumus citā biznesa inkubatorā, komersants nav saņēmis un neplāno saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ko saņem no biznesa inkubatora, citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem vai Eiropas Savienības līdzekļiem;
 • sniegt ziņas biznesa inkubatoram par iepriekš saņemto de minimis atbalstu neatkarīgi no atbalsta sniegšanas veida un atbalsta sniedzēja. Ministru kabineta 02.12.2014 noteikumi Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi";
 • piešķirtais de minimis atbalsts komersantu finanšu pārskatos tiek atspoguļots saskaņā ar 15.06.2004 noteikumos Nr. 537 "Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašavaldības, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā  vai natūrā " noteikto.

Neatbalstāmās nozares

Biznesa inkubators pakalpojumus nesniedz komersantiem, kuru darbība ir kādā no Biznesa inkubatora neatbalstāmajām nozarēm:

 • tērauda rūpniecība;
 • sintētisko škiedru ražošana;
 • lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē;
 • zivsaimniecības un akvakultūras nozarē;
 • ogļrūpniecības nozarē;
 • kuģu būvju nozarē;
 • finanšu starpniecības nozarē;
 • tirdzniecības nozarē;
 • komercpakalpojumu nozarē;
 • transporta nozarē;
 • alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē;
 • tabakas izstrādājumu nozarē;
 • azartspēļu nozarē.